10/3/12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ" ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΡΕΙΟΝ 2012 μ.Ά.Τ.

ΟΜΙΛΟΣ NEOΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ».

βασ.Ήρακλείου 28,2ος όρ.,γρ.11.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΙΟΔΙΤΗ: ΩΡΑ:10.30 π.μ.-ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗ-ΗΡΟΔΙΤΗ:ΩΡΑ:19.30μ.μ.-

8ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-

Διενεργούνται σεμινάρια έπί θεμάτων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

-ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

-ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ-

ΟΡΦΙΚΗΣ,ΟΜΗΡΙΚΗΣ, ΗΣΙΟΔΕΙΟΥ κ.ά. ΠΟΙΗΣΕΩΣ

& ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σεληνοδίτη(Δευτέρα),13η Άρείου 2012 μ.Ά.Τ.,ώρα 19.30 μ.μ.:

1.«Πλάτωνος:Ή Θεωρία τών Άρχετύπων»
2.-Ό Όρφικός Ύμνος πρός Θεάν Έστίαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙΣ: Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

Τηλ.:6944.810701.- ellanikos@gmail.com

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου