5/5/12

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.ellanikos.gr, email: ellanikos@gmail.com

Α.Π.:24/2012

ΘΕΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Καθ΄ όλον τό διάστημα τής μικράς έστω διαρκείας "προεκλογικής" περιόδου τού Μαϊου 2012 μ.Ά.Τ. (μετά Άπολλώνιον Τυανέα), έκείνο τό όποίον κατεφάνη είς τούς λόγους τών πολιτευτών(άλλά καί πολιτών, περί τά κοινά διατριβόντων, "θυμάτων" τού αίσχίστου γλωσσικού ψευδοδημοτικισμού) είναι ή άπουσία τηρήσεως τών προαιωνίων βασικών κανόνων τής Γλώσσης ήμών, τής Γλώσσης τών Θεών.

Κακοποίησις καί λεηλασία τού ύπερόχου τούτου δημιουργήματος τού Έλληνικού Πνεύματος! Άπό τού 1975 τήι δράσει τών κακοποιητών τού Έθνικού μας Πολιτισμού, "ένεταφιάσθη" ή κοινή μας Γλώσσα, ό Καθαρεύων Λόγος!!! Τόν όποίον σχιζοφρενείς ψευδοδημοτικιστάδες (λογοτεχνάδες καί συγγραφέηδες άκόλουθοι τού...ψυχαρισμού!) έχαρακτήριζον έκφανσιν προγονοπληξίας(!!!).

Άλλα, βεβαίως, έλεγον  προκειμένου περί τών έβραίων, τών νεκραναστησάντων τόν 20όν μ.Ά.Τ. αίώνα τήν άπό δύο(2) χιλιετηρίδων νεκράν όντως παλαιάν(αίγυπτιαραμαϊκήν) των γλώσσαν. Άντιθέτως έπήνουν αύτούς(όρα έργον "Άδερφοφάδες" Ν. Καζαντζάκι)! Ένώ καθ΄ έξιν άντιδημοκράται καί όπαδοί τού όλοκληρωτισμού άπεκάλουν τόν Καθαρεύοντα Λόγον μας φορέα αντιδραστισμού!!!

 Καί διά τού κράτους καί τής βίας, μετά τών ίαχών καί ύλακών έκείνων, οί όποίοι τό μόνον  τό όποίον πράτουν έπί δεκάδας ήδη έτών είναι ή ύποβάθμισις τού Πατριωτικού Φρονήματος(ένώ είναι καί φορείς τού βακίλλου τού όλοκληρωτισμού(άνήκουν καί είς τήν άριστεράν, άλλά καί τήν δεξιάν)), διεπράχθη τό τοιούτον άνοσιούργημα! Τό άνοσιούργημα τής άποβολής άπό τής θέσεως του ώς Κοινής μας Γλώσσης τού Καθαρεύοντος Λόγου καί έπιχειρήσεως "άντικαταστάσεώς" του μέ τήν "φτειακτήν" ψευδοδημοτικιάν!
Καί τούτο προήλθεν έκ τού κομματικού ψευδολαϊκού καιροσκοπισμού σεσημασμένων κακοηθεστάτων άστών, διατριβόντων μόνον είς ένεργείας(πράξεις-παραλείψεις) κοινωνικής άναστατώσεως καί διοργανώσεως άπεργιών έργαζομένων, άλλά καί άέργων! Έπίσης έκ τών συμπλεγμάτων ένοχής τής δεξιάς πρός τούς έχθρούς τής Δημοκρατικής Τάξεως καί τού Έθνισμού μας παρασιτούντας ψευδοπροοδευτικούς.
Καθώς καί έξ έλλειμματικής είς γνώσεις τού τεχνητώς προκληθέντος "Γλωσσικού Ζητήματος" ούσης  έγχωρίου ψευδοκουλτούρας. Καί έκτοτε μικρόν κατά μικρόν ήχθημεν είς τήν γλωσσικήν άφασίαν: Άσύντακτος Λόγος, Άκυρολεξία, Λεξιπενία, Παρατονισμός, Είσβολή Ξενισμών!!! Άπαξίωσις πρός τήν Έλληνομάθειαν
Ούδεμία πλέον έπωνυμία έπιχειρήσεως έκασταχού τής Έλλάδος άναγράφεται είς τήν Έλληνικήν! Τάσις ή όποία έκαλλιεργήθη είς τά κατ΄ έπίφασιν καλούμενα "πανεπιστήμια", τή άπολύτω εύθύνη τών είς αύτά άσκούντων διδακτικά έργα. Άλλά καί έκ τών "δοκίμων" καί τό πλείστον άταλάντων "λογοτεχνάδων", τών "δημοσιόγραφων" όλων τών έκφάνσεων τού "τύπου", έκ τών έκπαιδευτικών, πολιτικών, διοικητικών παραγόντων.

Άντί τής Γραμματικής καί τού Συντακτικού τού Άριστέως Γραμματολόγου Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου), τό "Υπουργείον Παιδείας" έπέβαλεν, άνευ έγκρίσεως τών έχόντων παιδείαν Έλλήνων, ήγουν άνευ σχετικού δημοψηφίσματος,τήν ίσχύουσαν "Γραμματικήν" τής Ψευδοδημοτικιάς. Είναι ή Γραμματική τών Άγραμμάτων, ή τυφλώττουσα πανθομολογουμένως τό πνεύμα τών νέων Έλλήνων!

 Ή Χρεωκοπία "μας" είναι πολλαπλή. Δέν είναι μόνον οίκονομική. Είναι καί κοινωνική καί πολιτική, άλλά-πρός παντός!- Πολιτιστική. Διό ή Άνασύνταξις τού Έλληνισμού δέον όπως έχηι πολλά πεδία άναφοράς καί όχι μόνον τόν οίκονομικόν τομέα, όπου ό άφρων έξαστισμός τής κοινωνίας μας καί ό άφανισμός τής Άγροτικής Κοινωνίας τών Άποχειροβιώτων Άγροτών μάς ήγαγεν είς αύτό τό όντως τραγικόν άδιέξοδον, τό όποίον συνιστά πρωτίστως πολλούς Έθνικούς κινδύνους...

Έν Θεσσαλονίκη τή 4η Μαϊου(Ήρακλείου) 2012 μ.Ά.Τ.

Διά τόν ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου