16/4/12

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΑΡΟΣ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΚ. 54624
Α.Π.: 23/2012

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΑΡΟΣ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ


Άγαπητοί φίλοι τού Πατρώου καί Μητρώου Πολιτισμού!

 Κατά τήν 15ην μηνός Άρτεμισίου(Άπριλίου) 2012 μ.Ά.Τ. οί Έλληνες έορτάζομεν τήν Άναγέννησισν τής Μητρός Φύσεως.

    Εύχόμεθα είς όλους τούς Πατριωτικώς, άνευ δογματικών παρωπίδων καί έμπαθειών,ώς καί άνευ κομματικών ίδιοτελειών σκεπτομένους Έλληνας όπως διέλθουν τάς Ήμέρας τού Δράματος τού Υίού τού Φωτός καί τής Έλληνικής Λαμπρής έν Πνευματικήι Άνατάσει καί έκφράσουν παντί τρόπω τήν κοινωνικήν ήμών άρετήν τής Συναλληλίας, ώς οί άοίδιμοι ήμών Πρόγονοι άπό χιλιετηρίδων είχον  καταστήσει αύτήν βασικήν άρχήν τού πολιτικοκοινωνικού αύτών βίου.
    Εύχηθώμεν άνοδον τής Πνευματικής ήμών, ήγουν τής Θρησκευτικής ήμών Ζωής καί Συνειδητότητος, τής Πολιτικής ήμών Άγωγής, τής Πολιτικής ήμών Άρετής, τής Πολιτικής Συμμετοχικότητος, τής έκ ταύτης Δημοκρατικότητος, τής Οίκολογικής Ύπευθυνότητος, τού Έπαναγροτισμού τής Έλλάδος καί, ύπέρ πάν άλλο, τής Άγάπης πρός τάς Έλληνικάς μας Πατρίδας, ήγουν τήν Έλλαδικήν, τήν Κύπρον, τήν Παλαιστίνην, τήν Άσιατικήν Έλλάδα, τήν Κυρηναϊκήν, τήν Περικαυκασίαν Έλλάδα(Βακτρίαν), τήν Μεγάλην Έλλάδα, τήν Γαλατίαν, ώς καί Άνάκτησιν τής Έλληνικής Γλώσσης, τής Καθ΄ Όλου Έλληνικής Γλώσσης(Άρχαίας-Καθαρευούσης-
Ίδιωμάτων)(*).

    Γένοιντο!

Έν Άλία(Θεσσαλονίκη) τήι 15η μηνός Άρτεμισίου 2012 μ.Ά.Τ.

Διά τόν Έλληνικόν Σύλλογον "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
Ό πρόεδρος τού Δ/Σ
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Νομικός-Ζωγράφος
Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου