11/9/11

Εκδηλώσεις της Ελληνικής Θρησκείας στην Θεσσαλονίκη

«Ε.Θ.Ο.Σ.»- «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»

(6ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.- www.ellanikos.gr.-)

βασ. Ήρακλείου 28, 2ος όροφος,αίθ. 11, Θεσσαλονίκη.-

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΙΟΥ(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 2011 μ.Ά.Τ.

Α.-Δευτέρα 5 Δίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Περί τής Κοσμογονίας»
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Β._Δευτέρα 12 Δίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Αί Έλικωνιάδες Μούσαι καί τό Έργον των».-

2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Γ.-Δευτέρα 19 Δίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Αί Νύμφαι καί τά Στοιχειακά τού Ύδατίνου Όντος».

2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δ.-Δευτέρα 26 Δίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Οί Μητρώοι καί Πατρώοι Θεοί: Ζεύς καί Διώνη».

2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, δικηγόρος, τηλ.:6944.810701

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου