20/6/11

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

ΈΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                                AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟY ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κ Α Λ Ε Ι
Τους Φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ιδίως:
§ Σωματεία
§ Ιδρύματα
§ Εταιρίες Αστικού Δικαίου
§ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους
§ Επαγγελματικές Ενώσεις,
οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
ü Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα
δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
ü Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων
κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω
τομείς:
Ø Περιβάλλον / Πολιτισμός
Ø Κοινωνική ένταξη
Ø Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες
Ø Αντιμετώπιση της φτώχειας
Ø Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
Ø Στήριξη της εργασίας
ü Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας τους
στη σχετική Πρόσκληση.
ü Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα1.
ü Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
ü Διαθέτουν πραγματική έδρα (κύριας εγκατάστασης ή Παραρτημάτων) και
οργανωμένο χώρο εργασίας, στην Περιφέρεια Αττικής, που πληροί βασικές
υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.


Μνημόνιο Συνεργασίας ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ


Το μνημόνιο συνεργασίας θα περιλαμβάνει τα εξής:
· Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα / των
παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων,
αντικείμενο της εργασίας κλπ ) με λογική επιχειρησιακού σχεδίου,
· Χωροθέτηση στα όρια της Περιφέρειας Αττικής
· Σκοπιμότητα - Στόχοι
· Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασία (ανά
ειδικότητα όπου αυτό απαιτείται)
· Περιγραφή των όρων παροχής αυτής
· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική
κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα,
έως 5 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
· Προϋπολογισμό με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες
· Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας
(Δικαιούχος και Συμπράττων)
· Αναμενόμενα αποτελέσματα
· Τήρηση των διατάξεων των Νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους
χώρους εργασίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 2 της
παρούσης.
· Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα
εργατική νομοθεσία


Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και
μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
ü έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και
φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση,
δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους,
καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ
ü υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ
ü κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση
χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
ü δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και
παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών
περιοχών,
ü δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.α
Οι τελικοί αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ωφελούνται
ταυτόχρονα από άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση του ΕΚΤ.
1.6 Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
ü Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
ü Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το
οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως
31-12-2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού
καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
ü Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να
είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή
κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά
δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
Ø σε μακροχρόνια ανέργους
7Δικαιολογητικά για την Επιλογή των Ωφελουμένων
o Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (για όλους τους
αιτούντες).
o Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
o Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
o Αποδεικτικό δεξιότητας/προσόντων για την πράξη, εφόσον απαιτείται
o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν
συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
Για το κριτήριο της Ανεργίας
o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στον
Δικαιούχο
o Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση
που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
o Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ θα
προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική
κατάσταση συμμετοχής στη δράση.
Για το κριτήριο της Οικογενειακής και εισοδηματικής κατάστασης
o Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, για το
οικονομικό έτος 2010 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 –
31/12/2009 (για όλους τους αιτούντες) ή
o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος
να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
Για το κριτήριο της Κατάστασης Υγείας
o Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
(για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ).
Για το κριτήριο της Εντοπιότητας στον Περιφερειακό Τομέα


Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται, σε πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα, (της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) συνημμένα με την Αίτηση Χρηματοδότησης,
παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον
κατά νόμο χορηγούνται στον Δικαιούχο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για την
μη προσκόμισή τους.
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και βρίσκεται
δημοσιευμένο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://www.epanad.gov.gr,
Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ
απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου – Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου
(v) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο,
στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της πρόσκλησης
(vi) Εκτύπωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ του δικαιούχου
17
ΑΔΑ: 4Α3ΠΛ-Μ
(vii)Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης.
(viii) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις
/λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ, όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός ή/και οι
αρμοδιότητες καθώς και ο/η νόμιμος εκπρόσωπος κλπ)
(ix) Ασφαλιστική – Φορολογική ενημερότητα, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής
(x) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση, υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση, υπό διαδικασία έκδοσης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογης
κατάστασης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το ανώτερο μέχρι τρείς
(3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των Σχεδίων Δράσης.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρώνονται με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση υποβάλλεται
υποχρεωτικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
(xi) Υπεύθυνη Δήλωση για μη συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην
εταιρική του σύνθεση, ΟΤΑ, φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου
τομέα
(xii)Μνημόνιο Συνεργασίας
Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης δεν είναι
δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών στα σημεία ix) και x) θα πρέπει να
υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης,
και ότι ο Δικαιούχος :
Ø Δεν έχει διακόψει την άσκηση δραστηριότητας, ή δεν έχει γίνει παύση εργασιών
του και συνεχίζει να λειτουργεί
Ø Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ø Δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ø Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

Ø Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
Ø Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
των παραπάνω δικαιολογητικών για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής
των Όρων.
 Περισσότερες πληροφορίες
anadrash@otenet.gr & inmekoe@gmail.gr. στο τηλ. 210 8226562 6989865476 γραφεία μας 3ης Σεπτεμβρίου 69, βʼ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου