10/11/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΛΛΑΙΟΥ 2010 μ.Ά.Τ.

ΕΘΝΙΚΟΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»,
βασ. Ήρακλείου 28(Κέντρον), 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, αίθ. άρ. 11.-

6ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΕΛΛΑΙΟΥ(ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 2010 μ.Ά.Τ.:

1.-Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 1 Νοεμβρίου(Άπελλαίου), ώρα 19.30 μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Ή Ίδέα τού Θανάτου παρά τώ Σωκράτει».


2.- Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 8 Νοεμβρίου(Άπελλαίου), ώρα 19.30 μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Περί τών Άγαθών τών Έναρέτων».

3.-Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 15 Νοεμβρίου(Άπελλαίου), ώρα 19.30 μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Ή Φιλοσοφική Άντίληψις περί Ζωής».

4.-Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 22 Νοεμβρίου(Άπελλαίου), ώρα 19.30  μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Ή Γνώσις της Άληθείας διά τής Καθαράς Νοήσεως».

5.-Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 29 Νοεμβρίου(Άπελλαίου),, ώρα 19.30  μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Ή Έρευνα τής Άληθείας».

6.-Σεληνοδίτη(Δευτέρα), 6 Δεκεμβρίου(Διονυσίου), ώρα 19.30  μ.μ.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος: «Ή Όδός πρός τήν Φρόνησιν».

 «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου