19/8/11

ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΑΛΣΕΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΕΜΠΗ

Τήν 14ην μεσούντος μηνός Δημητρίου(Αύγούστου) 2011 μ.Ά.Τ.(μετά Άπολλώνιον Τυανέα τον Θεόχρηστον) έλαβεν χώραν έν τώ άλσει Διονύσου, κειμένω παρά τά Μακεδονικά Τέμπη, Ίεροτελεστία Όνοματοδοσίας, τελεσθείσα παρά του Ίερατικού Όμίλου του Έθνικού Θρησκευτικού Όλυμπικού Συλλόγου θεσσαλονίκης «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Ό όνοματοδοτηθείς έλαβεν το όνομα ΠΕΡΙΚΛΗΣ, άνάδοχοι δ΄ αύτού ήσαν άμφότεροι οί γονείς αύτού Δήμητρα και Άριστείδης. Κατά την Ίεροπραξίαν ταύτην παρευρέθησαν μέλη του Ίεροπρακτικού Όμίλου του «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ», συγγενείς και φίλοι της οίκογενείας του όνοματοδοτηθέντος και μέλη του Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ». Ή Ίεροπραξία της έν θέματι Όνοματοδοσίας έτελέσθη βάσει του Τυπικού, το όποίον άκολουθεί έπί σειράν ήδη έτών ό Σύλλογος «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Και το όποίον θεωρεί ότι συνάδει προς τά κατά την περίστασιν άρμόζοντα. Είς τούτο άλλωστε μας καθοδηγεί ή μακρά Παράδοσις της Λαϊκής μας Θρησκείας, της Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας μας, άφού έπικαλούμεθα την Θείαν Παρουσίαν της Δημιουργού Παμμήτορος, ως και των Δυνάμεων της Φύσεως, καθώς και την έμπέδωσιν και πάλιν είς τάς συνειδήσεις μας των Άρχών του Φυσικού Νόμου.

Ό «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» εύχεται είς τόν έλληνοπρεπώς όνοματοδοτηθέντα Γνώσιν, Εύτυχίαν, Μακροημέρευσιν και πρόσληψιν πραγματικής Πατριωτικής Άγωγής, ώς όρίζεται αύτη άπό την άγάπην προς την γεννήσασαν και θρέφουσαν ήμάς Μητέρα Πατρίδα Έλλάδα. Τούτ΄ αύτό εύχεται και πρός τούς γονείς αύτού. Ένώ θέλει εύχαριστήσαι όλους τους Θρησκευτάς, τους παραστάντας κατά την τελετήν και παρασχόντας και πάλιν άμερίστως την συμβολήν των είς την έπίτευξιν των στόχων του Ίερού Έθνικού Άγώνος της Έπανεθνικεύσεως τού Θρησκευτικού μας Βίου, διά της τελέσεως Ίεροπραξιών κατά τά Μήτρια-Πάτρια Έθη.

΄Η ως άνω Έπανεθνίκευσις του Θρησκευτικού μας Βίου, είρήσθω έν παρόδω, θα πρέπει να άρχίση να διευρύνεται έτι περαιτέρω διά της μεθοδικής προβολής των Έθνικών μας, των Έλληνικών Θρησκευτικών Παραδόσεων, τάς όποίας άκόμη άποκρύπτομεν... Και έν ταύτώ διά τής έκβολής έκ των θρησκευτικών μας έργων όλων έκείνων των όθνείων και προκαλουσών το έλληνικόν δημόσιον αίσθημα ίουδαιοεβραιογενών άπανθρώπων έπινοήσεων καθυποταγής της άνθρωπίνης προσωπικότητος είς «πνευματικούς» τυράννους... Διά των όποίων θρησκευτικοφανών έπινοήσεων έπιδιώκεται να σύρεται άείποτε ό άνθρωπος ώς δούλος και ένοχος ένώπιον τής σκεπρομορφής τού θεού τού Μωσέ, τού Σαούλ και τού Μωχάμετ.

Οί Έλληνες όφείλομεν να διδάξωμεν είς τον κόσμον και πάλιν τήν Έλευθεροβουλίαν, άγωνιζόμενοι κατά παντός όλοκληρωτισμού, θρησκευτικοφανούς ή πολιτικοφανούς…Και έν ταύτώ και την Έλευθεροθρησκείαν είς όλον τον δέσμιον των έχθρικών προς την Φύσιν και των άνθρωπον, των παραχθεισών είς την έρημον και την πνευματικήν έρήμωσιν τριών δυναστευουσών το ήμισυ και πλέον της ύφηλίου «θρησκειών»…Διό πρέπει να έργασθώμεν έντόνως, άνευ ύστεροβουλιών και ίδιοτελών έπιδιώξεων κτήσεων… πρωτάτων και έπικυριαρχιών είς τον Έθνικόν Θρησκευτικόν Χώρον... Ό Άγών ήμών έστί ύπέρ Βωμών καί Έστιών. Και άναλόγως της είς αύτόν συμβολής ένός έκάστου Έλληνος θρησκευτού, ούτος, ό Έλλην θρησκευτής, θέλει τύχει άναγνωρίσεως και καταξιώσεως, καθ΄ ό μέτρον δικαιούται.

Γένοιτο!

Έν Θεσσαλονίκη τη 14η μηνός Μακεδόνων Δημητρίου(Αύγούστου) 2011 μ.Ά.Τ.

Διά τον Ε.Θ.Ο.Σ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου