30/8/11

Ἡ ἀμεσοδικτατορία καὶ τὸ ἄδικο τῆς πλειοψηφίας

Γράφει η Πέρσεια Εκάτη

Τελευταῖα ἔχουμε γίνει στόχος μίας ἐπικίνδυνης δημαγωγικῆς ἀπάτης, ποὺ σερβίρεται μάλιστα στοὺς ἀδαεῖς μὲ τὸ ἀνιστόρητο δόλωμα ὅτι τάχα τὸ ἀρχαῖο ἀθηναϊκὸ ἐκλογικὸ σύστημα ἦταν ...ἀμεσοδημοκρατικό. Λοιπὸν δὲν ἦταν. 

Ὑπήρχαν συγκεκριμένοι νόμοι, ὑπήρχε ἄρχων βασιλεύς (ποὺ δὲν ἐκλεγόταν ἀπὸ τὸν λαό, ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ πληροῖ συγκεκριμένες προϋποθέσεις), ὑπήρχε Ἄρειος Πάγος, ὑπήρχε ὀργάνωση σὲ ὄχι μόνον σὲ δήμους ἀλλὰ καὶ σὲ φυλές καὶ σὲ φρατρίες καὶ πολλὰ ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα τοῦ πολιτεύματος. Ἐπίσης, γιὰ τοὺς ἀνιστόρητους, τὸ πολίτευμα ἐπὶ Περικλέους δὲν ἦταν δημοκρατία ἀλλὰ τυραννίδα. Ὁ Περικλῆς ἦταν τύραννος τῶν Ἀθηνῶν, τὸ ὅτι εἶχε πιὸ ἐλευθεριάζουσες προσωπικὲς ἀπόψεις δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν δομὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ τῆς ἐξουσίας του. Κι ὁ Πεισίστρατος τύραννος ἦταν, κι ἂς ἦταν γενικῶς συμπαθής...
Προτείνω τὸ "Δίκαιο στὴν ἀρχαία Ἀθῆνα" τοῦ McDowel, γιὰ νὰ μάθετε καὶ νὰ προστατευθεῖτε ἀπὸ τὶς δημαγωγίες μερικῶν ἀδαῶν. 

Ἐπιπλέον, οἱ πολιτικὲς πραγματεῖες τοῦ Ἀριστοτέλους ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολιτεύματα ὅπως τὸ λακωνικὸ καὶ τὸ κρητικό, εἶναι πολὺ καλλίτερες πηγὲς ἐμπνεύσεως, γιατὶ λοιπὸν προβάλλεται μόνον μία "ἐπιλογή" καὶ μὲ ποῖο δικαίωμα;

Νὰ κάνω καὶ μερικὲς ἀκόμη ἐρωτήσεις μία καὶ πολλοὶ ὑποστηρικτὲς αὐτῆς τῆς πλάνης παριστάνουν τοὺς δῆθεν προοδευτικοὺς καὶ μή-χειρότερα, τοὺς δῆθεν "νομοταγεῖς".

1. Ἐὰν λοιπὸν "ὁ λαός" ἀποφασίσει ἀμεσοδημοκρατικὰ καὶ πλειοψηφικὰ τὸ νὰ παραμείνουν οἱ μακαβαίοι στὴν μισθοδοσία, αὐτὸ συνεπάγεται καὶ "νομιμο"ποίηση τῆς ἀδικίας;
Διότι ἔστω καὶ ἕνας νὰ εἶναι ἄλλου θρησκεύματος καὶ δὲν θέλει, δὲν ὑποχρεοῦται νὰ τοὺς πληρώνῃ. Καὶ εἶναι ὕβρις οἱ 99 νὰ ἐπιβάλλουν κάτι τέτοιο στὸν 1. 
Εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας, ποὺ τόσο βολικὰ παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς ἀδαεῖς, ἡ ἐνδεικνυόμενη μέθοδος γιὰ δίκαιη διακυβέρνηση ἢ μήπως ὄχι;
Ἐὰν 99 ἀμεσοδημοκράτες ψηφίσουν ὅτι 1 ἀμεσοδημοκράτης πρέπει νὰ γίνῃ δούλος, θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τὸν κάνουν τέτοιο; Θὰ δεχθεῖ σὲ τέτοια περίπτωση τὸ ἀμεσοδημοκρατικὸ ψήφισμα νὰ ὑπερισχύσῃ τῶν ἀδιαπραγμάτευτων φυσικῶν του δικαιωμάτων, τῆς ἐλευθερίας τοῦ σώματός του; :-)

Βεβαίως εἶναι ἐξ αἰτίας τοῦ ψευτοδικαίου τῆς πλειοψηφίας -ἀδίκου, στὴν πραγματικότητα- ποὺ ἔχουμε φθάσει ἐδῶ σήμερα. Διότι δὲν διασφαλίζεται σὲ καμμία περίπτωση τὸ ὀρθὸν τῶν ἀποφάσεων μὀνον μὲ τὸ κριτήριο τοῦ ἀριθμοῦ, ἀντιθέτως καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν πολλῶν μποροῦν νὰ εἶναι τὸ ἴδιο ἐσφαλμένες μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ ἐνός. Κάποια πολὺ ὡραῖα πράγματα ἔχει γράψει ὁ Πλούταρχος (νομίζω στὸ περὶ Σωκράτους δαιμονίου) περὶ τῆς ἀριθμητικῆς ἀναλογίας, πόσο ἄδικη καὶ βλαβερὴ εἶναι καὶ πῶς τόσο οἱ πυθαγόρειοι ὅσο καὶ ὁ νομοθέτης Λυκούργος -ἀλλὰ καὶ σημαντικοὶ πολιτικοὶ φιλόσοφοι ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης- τὴν εἶχαν ἐξοβελίσει.

Τώρα τὸ ἀντίθετο τῆς πλειοψηφικῆς ἀποφάσεως δὲν εἶναι ἡ μειοψηφική. Ἀλλὰ ἡ ἀρνησικυρία (βέτο). Δηλαδὴ μία ἀπόφαση νὰ μπορῆ νὰ ἰσχύσῃ μόνον ὅταν ὅλοι συμφωνήσουν, ἢ μόνον πάνω σὲ ὅσους συμφωνήσουν. 

2. Ἄλλο ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἐρώτημα: δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ περίπτωση τώρα ἢ στὸ μέλλον νὰ ἐπέλθῃ συμφωνία ὡς πρὸς τὴν ἀμεσοδικτατορία, καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται ἡ ἐναλλακτικὴ πρόταση τοῦ μεικτοῦ πολιτεύματος, ποὺ νὰ ἐκπροσωπῆ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ἀρχές (πολλῶν, ὀλίγων, ἐνός), τὶ θὰ γίνει; Θὰ ὑπάρξει προσγειωμένη ἀντιμετώπιση καὶ ὑποχωρήσεις ἢ παρὰ τὶς διαφωνίες οἱ ἀμεσοδικτατορίσκοι θὰ ἐπιμείνουν τυφλοὶ καὶ ἀκάθεκτοι στὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀπόψεώς τους;  
Γιὰ νὰ καταλάβω κι ἐγῶ λίγο ΠΟΥ πηγαίνει αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τοὺς ἀμεσοδικτατορίσκους... :-)

3. Τρίτο έρώτημα ποὺ προκύπτει. Ἐφόσον δὲν διασφαλίζεται ἡ ὀρθότητα τῶν ἀποφάσεων βάσει ἀριθμοῦ γιατὶ νὰ προτιμήσουμε τὸ σφάλμα τῶν πολλῶν ἀπὸ τὸ σφάλμα τῶν ὁλίγων ἢ τοῦ ἐνός; Γιατὶ νὰ θεωρήσουμε προτιμότερο ὅταν μία ἀπόφαση ἐνάντια στὸ δίκαιο καὶ τὸ κοινὸ συμφέρον λαμβάνεται ἀπὸ πολλοὺς ἀπ' ὅτι ἀπὸ ὁλίγους ἢ ἀπὸ ἕναν; Ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση εἶναι τὸ ἴδιο βλαβερή.

Μήπως διότι ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν περίπτωση ποὺ ἡ βλαβερὴ καὶ ἄδικη ἀπόφαση λαμβάνεται ἀπὸ ὁλίγους ἢ ἀπὸ ἕναν, στὴν περίπτωση τῶν πολλῶν δὲν καταλογίζεται ΕΥΘΥΝΗ; Δηλαδὴ ἑνῶ οἱ ὁλίγοι ἢ ὁ ἕνας εἶναι δεδομένο ὅτι θὰ θεωρηθοῦν ΑΤΟΜΙΚΑ ὑπεύθυνοι καὶ θὰ λάβουν τὶς συνέπειες, οἱ πολλοὶ διαφεύγουν τῆς ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Διότι δὲν ὑπάρχει καμμία ἄλλη διαφορὰ πέραν ἀπὸ αὐτή...
Λοιπόν;

4. Καὶ τέταρτο καὶ τελευταῖο ἐρώτημα:

Δὲν ὑφίσταται ἐξουσία ἄνευ ἀτομικῆς εὐθύνης. Καὶ εἶναι ἀδιανόητο νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐξουσία δίχως νὰ ἐξετάσουμε τὴν εὐθύνη τοῦ φορέως τῆς ἐξουσίας. Οἱ ἀμεσοδικτατορίσκοι μὲ ποῖο τρόπο ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ πρακτέου θὰ καθίστανται ἀτομικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ σφάλματά τους; Καὶ ποῖος θὰ τοὺς τιμωρεῖ, οἱ ὁλίγοι ἢ ὁ ἕνας; Μὰ αὐτὸ θὰ ἦταν ἀδύνατον πρακτικά, καὶ ἄλλωστε τὶ ἐμποδίζει τοὺς ἀμεσοδικτατορίσκους νταβατζηλίδικα νὰ καταψηφίσουν (βασιζόμενοι στὸ ἄδικο τῆς πλειοψηφίας τους) κάθε προσπάθεια ἀποδώσεως εὐθυνῶν γιὰ νὰ τὴν σκαπουλάρουν; Τὶ τοὺς ἐμποδίζει νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ἀτιμωρησία τους; Ὁ νόμος; Χά! Μὰ μὲ τὸ ἐπόμενο ἀμεσοδικτατορικὸ ψήφισμα δὲν θὰ καταργοῦταν κάθε νόμος ποὺ τυχὸν θὰ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς τιμωρήσῃ; Καὶ ποῖος θὰ ἐπέβαλλε τὴν τιμωρία, ποῖος φορέας ἀκριβῶς; Οἱ 5 θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ πάρουν τὰ ὅπλα καὶ νὰ τιμωρήσουν ἀτομικὰ τοὺς 500; :-)

Ἀμεσοδικτατορία... δὲν ἔχεις εὐθύνη, δὲν τιμωρεῖσαι, δὲν δίνεις λογαριασμό. Λοιπὸν θὰ συνεχίσει γιὰ πολὺ ἀκόμη αὐτὴ ἡ παράνοια; Αὐτὴ εἶναι ἡ πρότασή σας, μερικῶν μερικῶν, γιὰ τὴν διάδοχη κατάσταση τοῦ ὑπὸ πτώση σημερινοῦ πολιτικοῦ συστήματος; Δὲν ντρέπεστε καθόλου ρε;...

http://www.facebook.com/notes/perseia-hekate/%E1%BC%A1-%E1%BC%80%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%CF%84%E1%BD%B8-%E1%BC%84%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82/10150309247789905

1 σχόλιο:

  1. το παραπάνω κείμενο δεικνύει μόνο το μεγεθος της άγνοιας της λειτουργίας της Δημοκρατίας που έχουν περιπέσει οι πλείστοι αλλά και πολλοί ημιμαθείς που διδάσκονται την δημοκρατία απο τους αρνητές της. Η γράφουσα μεσα απο τα κείμενα αγνοεί τις δικαιοδοσίες του στρατηγού οπως ήταν ο Περικλής, αγνοεί τις θαεσμικές εξουσίες των 3 Μορίων, την γραφή παρανόμων και ασύστολα να ταυτίζει την λαοκρατία με την δημοκρατία ζώντας όπως είναι στην μόδα στο χώρο των ελληνοκεντρικών σε ένα προσωπικό παλάτι αυτοεξόριστων αρίστων.ένα βασικό μαθημα της λειτουργίας των ρόλων και των θεσμών στην δημοκρατία μπορείτε να διαβάσετε εδώhttp://www.dimokratia.org/html/ena_politiko_thavma.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή