4/4/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»,
βασ. Ήρακλείου 28, 2ος όροφος,αίθ. 11, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΣ(ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 2011

5ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2011.-

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος:

Δευτέρα 4 Άπριλίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«΄Ή Έννοια τού Έθνους είς τήν Παλαιωτέραν Έλλάδα(«΄Αρχαιότητα»)»-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 11 Άπριλίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:


1.-«Τό Νυμφαίον, τό Ίερόν καί τό Διδασκαλείον τής Μιέζης Ήμαθίας».-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 18 Άπριλίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Ή Ύπεραγία Ύπατία ή Άλεξανδρινή».-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 25 Άπριλίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός, ό Μέγας Διδάσκαλος τού Γένους».-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.-

www.ellanikos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου