1/4/11

Τά Μνημεία τού Πολιτισμού μας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
Έδρα Θεσσαλονίκη. www.ellanikos.gr

΄Ως είς πάσαν Γήν Έλληνικήν, ούτω και είς Μακεδονίαν και πέραν αύτής, είς Δαρδανίαν(Σκόπια), είς Ίλλυρίδα, είς Θράκην, είς Μικρασίαν(Άσιατικήν Έλλάδα), είς Μεγάλην Έλλάδα(νότιον Ίταλίαν), είς Κύπρον, είς Συρίαν, είς Αίγυπτον, είς Κυρηναϊκήν, είς Βακτρίαν και ήμείς οί έν Άλία-Θέρμη-Θεσσαλονίκη οίκούντες Μακεδόνες(με πρώτους τους Βλάχους, τους άποτελούντας την βάσιν της Έλληνικής φυλής), όφείλομεν να έξακολουθούμεν άγωνιζόμενοι έν παντί ύπέρ Βωμών και Έστιών.
    Άντί όμως συμπαρατάξεως είς αύτόν τον Άγώνα όλων των έχόντων στοιχειώδη έστω παιδευτικήν άγωγήν, όλίγοι είναι έκείνοι οί όποίοι έχονται είσέτι του φρονήματος αύτού και συστοιχίζονται δραστηρίως ύπέρ του Ίδεώδους αύτού…
    Δεν έπαιδεύθημεν οί Έλληνες, ένεκα των κακορυθμίσεως των της Παιδείας μας πραγμάτων, άπό της δεκαετίας του ΄60 και έντεύθεν, ν΄ άγαπώμεν, όσον δεί, τον Πάτριον Πολιτισμόν μας.
Το άποδεικνύομεν καθημερινώς…Δεν σεβόμεθα τά Όσια και τά Ίερά μας…Έπιτρέπομεν να μας πωλούν  είσέτι τά έβραιοϊουδαϊκά των έξωμύθια οί τά φαιά φορούντες και δεν τους έγκαλώμεν διά τά όσα δεινά έπεσώρευσαν οί έπίγονοι του Σαούλ και του Μωχάμετ, (άρχι)μανδρίται και μουλάδες,είς την Έλλάδα, τήν Άνατολήν, την Άφρικήν, την λοιπήν Εύρώπην, την όλην Μεσόγειον! Ένώ όφείλουν έκ τούτων, όσοι διαθέτουν φιλότιμόν τι, να έκφράσουν έστω τον άποτροπιασμόν των διά τά δεινά τά όποία ύπέστη ή άνθρωπότης και ό Πολιτισμός των έχομένων των Άξιών του Φυσικού Νόμου άνθρώπων άπό τους φορείς του βακίλλου του θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτισμού!… Άδιαφορούμεν διά την όλοσχερή παρ΄ αύτών καταστροφήν των Μνημείων του Έθνους μας!…
   
    Τονίζομεν λ.χ. πάλιν μέγα θέμα της άπαραδέκτου άνακατασκευής του «Άλκαζάρ», του είς Θεσσαλονίκην μουσουλμανικού τούτου τερατουργήματος, είς το όποίον έφυλακίζοντο και άκολούθως κατηχούντο και έντάσσοντο είς τον τουρκισμόν  Έλληνόπαιδες έκ του τουρκικού παιδομαζώματος!…Διετέθη προς τούτο τώ 2010 το ποσόν του 1.052.000 εύρέων, έν καιροίς δυσχερέσι διά τον Έλληνισμόν! Ούδείς συνεκινήθη και ούδείς διεμαρτυρήθη διά την συνέχισιν της έκτελέσεως της…άνακατασκευής αύτού του άνοσιουργήματος, το όποίον θα χρησιμοποιηθή άπό τους είς Μακεδονίαν μουσουλμάνους λαθροεποίκους ως χώρος διά…τεμενάδας!…  Άντί  κατασκευής και τοποθετήσεως πρό του δυτικού λιμένος της πόλεως του Άγάλματος της Έλευθερίας(άπόφασις Δήμου Θεσσαλονικέων έν έτει 1932) έστήθη σήμα(σύμπλεγμα) άλλοτρίων, πολλάκις έπιδειξάντων τον…παροιμιώδη άνθελληνισμόν των, είς περίοπτον θέσιν παρά την όμώνυμον Πλατείαν!…Άντί άναδείξεως των Έλληνικών μνημείων της πόλεως της Θεσσαλονίκης και δή της Άρχαίας Άγοράς, του Ναού των Διοσκούρων, του Ναού του Ήρακλέους, του Ναού των Νυμφών, του Ναού της Άφροδίτης, του Ίπποδρόμου, των άνατολικών και δυτικών Τειχών, της Πύλης Άξιού, του Τσερεμπούλου, του Διοικητηρίου παρά τον Λιμένα, του Πανθέου κ.ά.π., είδική μέριμνα έπιδεικνύεται παρά των «άρμοδίων» περί των κατασκευασμάτων των τούρκων, τά όποία ούτοι άνήγειραν έπί θεμελίων  Έλληνικών Ίερών!
    Θεωρώμεν ότι έπιβάλλεται να γίνη σχετική μνεία είς την Έλληνικήν βουλήν και να γνωσθή το πρόβλημα της άδρανείας της Διοικήσεως διά την άνάδειξιν του ζητήματος του φαινομένου της έλλείψεως σεβασμού άπό κράτος και λαόν προς τά μνημεία του Πολιτισμού μας.
    Άλλά ή άνάκαμψις είς τήν οίκονομικήν μας ζωήν θέλει προελθείν τά μάλα έκ της δεούσης «άξιοποιήσεως» τής Πολιτιστικής μας Δημιουργίας…Και άναγκαιοί προς τούτο πρωτίστως  ή στροφή ήμών έκ νέου προς τον άρχιτεκτονικόν νεοκλασσικισμόν. Άπό τον όποίον μας άπέκοψαν τόσον οί πανάθλιοι έκείνοι άμόρφωτοι άμερικανόπνευστοι «πανεπιστημιακοί»  και οί «άντιεθνικιστές» «πνευματικοί παράγοντες» (συγγραφέηδες, ζουγράφοι, γλύφτες κ.λ.π.) θιασώται της αίσχράς έκείνης «θεωρίας» περί… «άντιμορφωκρατικής άντιμετώπισης της τέχνης»(!!!), όσον και τά παράσιτα έκείνα,οί καιροσκόποι και δή οί έπί Κατοχής…χρηματίσαντες ώς μαυραγορίται και οί μπακάληδες… «έργολάβοι»…Τά όποία, είς το όνομα του κέρδους, την προχειρότητα και την χυδαιότητα άνέδειξαν ως χαρακτηριστικόν της πλειονότητος των μετά τώ ΄50 άνεγερθεισών έν Έλλάδι κτιριακών κατασκευών…Άπό τάς όποίας έλλείπει πάσα άναφορά είς την έθνικήν μας άρχιτεκτονικήν παράδοσιν!…
   Τούτου ένεκα αί έθνικαί όλυμπικαί όργανώσεις πρέπει να άγωνισθούν, ίνα το μήνυμα της Έθνικής Θρησκευτικής Άναγεννήσεως διαδοθή είς εύρύτερον πεδίον της έθνικής μας ζωής.

Έν Θεσσαλονίκη τη 30.03.2011

Διά το Δ/Σ/ του Ε.Θ.Ο.Σ. «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ- ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου