20/4/11

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΤΑΚΤΙΣΜΟΣ(ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΑΝΤΑΛΛΗΛΟΙ. Ο ΕΛΛΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΈΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ. Ό ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.


ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΘΕΟΣ ΆΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΒΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΘΕΟΣ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ! ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΤΟ «ΚΟΡΑΝΙΟΝ» ΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΤ-ΑΒΑ.

Έσεται ήμαρ…Με κοινούς Άγώνας των Έλλήνων Έθνικών θέλει έπιτευχθή ή Έθνική Άνασυγκρότησις. Θέλουν έπανέλθει αί Ίδέαι περί των άρχών της Άνανεώσεως των Άξιών του Έθνικού μας Βίου. Έθνική Όλυμπικη Θρησκεία και Άμεσος Δημοκρατία δεν όπως άποτελούν τον ύπέρτατον σκοπόν δράσεως παντός έχομένου των πατρογονικών ήθών και έθών Έλλήνων.

Όράτε κατωτέρω το άκολουθούν κινηματογράφημα, ίνα άντιληφθήτε την τοιαύτην σχέσιν Έλληνισμού-ίσλαμισμού και έξάγετε τά έκ τούτου συμπεράσματά σας:

«Ε.Θ.Ο.Σ.» «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

http://www.youtube.com/watch?v=YcsCqxD__Zk&feature=player_embedded

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου