12/4/11

ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

  (ζητήματα  λατρείας και τελετών)  

Δεν  ξέρουμε   ακριβώς  ποιό  ήταν  το  τυπικό  της  λατρείας  στην  Αρχαία  Ελλάδα . Τί έκανε ο ιερέας; Τί  λόγια έλεγε; Τί  υλικά  χρησιμοποιούσε;

Όλα  αυτά   θα  πρέπει  να  τα  ξαναθεσπίσουμε  μόνοι  μας .
Έχουμε  ανάγκη  τις  τελετές  που  απευθύνονται  στο  συναίσθημα  .  Δεν  προτείνω  βέβαια  να  φθάσουμε   στην  κατάντια  των  χριστιανών  που  οι  τελετές  τους  δεν  απευθύνονται  διόλου  στην  λογική  (και  δεν  διεγείρουν  πλέον  κανένα  συναίσθημα).
Προτείνω  το  1 %   του  χρόνου  των   συναθροίσεών  μας  να  αφιερώνεται  σε  τελετές  που  στοχεύουν  στο  συναίσθημα  και  το  99 %  να   αφιερώνεται  στην  λογική.
 Θα  πρέπει  να   καταθέσουμε  προτάσεις  για  τελετές  (αυτό  επιχειρώ  παρακάτω ) . Κάποια  πρόταση   θα  κερδίσει  την   ευρεία  αποδοχή.  Αυτή  πλέον  θα  δικαιούται  να  ονομάζεται  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΤΕΛΕΤΗ.

Συγκεντρώσεις   -  Συνέδρια  Ελλήνων :
Καταθέτω  μια  πρόταση . Ο  καθένας   μπορεί  να  προσθέσει  ή  να  αφαιρέσει  κάτι  ή  να  συνθέσει  κάτι  καλύτερο .

Ο  τελετάρχης  ( φορώντας   μανδύα  με  τα  σύμβολα  των  Ελλήνων )  κάνει  σπονδή  με  κόκκινο  κρασί   σε   χώμα  που  βρίσκεται   σε  πήλινο  πιάτο  ή  λεκάνη .

Αναφωνεί   "Υπέρ  Θεών  και Προγόνων"  .
 ( Οι  παρευρισκόμενοι  παρακολουθούν  όρθιοι  εις  ένδειξη  σεβασμού ) .

Κάθονται  οι   παρευρισκόμενοι .
Ο  τελετάρχης  καλεί  το  πνεύμα  του  ( ή  των  )  προγόνου  που  θέλει  να  εποπτεύσει  και  να  βοηθήσει  στην  συγκέντρωση- συνάντηση .  Αν  πχ  θέλει   ο  Ηρόδοτος   να  είναι  προστάτης  της  συνάντησης   , λέγει

 Ηροδότου  Αλικαρνασέως  εποπτίη  .
         (Υπο  την  εποπτεία  του  Ηροδότου  γίνεται  η  παρούσα  συνάθροιση )

Άναξ   αγαθώτατε  Ηρόδοτε  , ιστορίης  πάτερ , ελθέ  και  σκήνωσον  εν  τη  αιθούση  ταύτη  και  αρωγός   γενού   ημίν .
Πέμψον  εφ'  ημάς   καρδίαν  νήφουσαν  ,  φιλαλήθειαν  Σωκράτους  , ευγλωτίαν  Γοργίου  και  Δημοσθένους ,  ανδρείαν  Λεωνίδου  και  Αλεξάνδρου  , αγχίνοιαν    Αριστοτέλους  και  Πλάτωνος ,  ευστροφίαν    Οδυσσέως   και  Δαιδάλου ,  ολιγάρκειαν  Επικούρου  και  Διογένους  .
     ( Αρχηγέ  αγαθώτατε  Ηρόδοτε , πατέρα της  Ιστορίας , έλα  και  κατασκήνωσε  στην  αίθουσα  αυτή και  γίνε  βοηθός  μας . Στείλε  μας  ήρεμη  καρδιά , φιλαλήθειαν  Σωκράτους , ευγλωτία  Γοργίου  και  Δημοσθένους , ανδρεία  Λεωνίδου  και  Αλεξάνδρου , ευφυϊα  Αριστοτέλους  και   Πλάτωνος ,  επιδεξιότητα  Οδυσσέως   και  Δαιδάλου ,  ολιγάρκειαν  Επικούρου  και  Διογένους  )
Μάκρυνον   αφ'  ημών  φιλαυτίαν  και  αυτής  τέκνα :  Δειλίαν  ,  οκνηρίαν ,  τρυφηλότητα ,  κενοδοξίαν ,  ψεύδος ,  συκοφαντίαν  , φθόνον ,  οργήν ,  φιλαρχίαν .

      ( Απομάκρυνε  απο  εμάς  την  φιλαυτία  και  τα  τέκνα  της : Δειλίαν ,  οκνηρίαν , τρυφηλότητα ,  ψεύδος ,  συκοφαντίαν , φθόνον ,  θυμόν ,  επιθυμία  εξουσίας )  

Άναξ  αγαθώτατε   Ηρόδοτε ,  αγγέλλειν   τοις   εν  Ηλυσίοις   Πεδίοις  οτι  την  ..............   μηνός  ...............  τέκνα  Ελλήνων  συνηγέρθημεν   εν  πόλη  ........... καλουμένην . Ειπέ  αυτοίς  οτι  σπονδαί   θεοίς  τε και  προγόνοις   εγένοντο   και  ρήμασιν  ελληνικοίς   τιμαί   απεδώθησαν ,  Πνεύμα  Ελλήνων  αιτησάμενοι  ίνα   μήποτε   ελάσσονες των  προγόνων  καταφανώμεν   .

    ( Αρχηγέ  αγαθώτατε  Ηρόδοτε , ανάγγειλε  σε  όσους  διαμένουν  στα  Ηλύσια  Πεδία οτι  την  ....  του  μηνός .......   , εμείς ,τέκνα  Ελλήνων   συγκεντρωθήκαμε    σε  πόλη  που  λέγεται  .......  Πές  τους   οτι  σπονδές  σε  θεούς  και  προγόνους  έγιναν  και  με  λόγια  ελληνικά  τιμές  απεδώθησαν  και  ζητήσαμε   να  λάβουμε   Πνεύμα  Ελληνικόν   ώστε  ποτέ  να  μην  φανούμε   κατώτεροι   απο  τους  προγόνους  μας  ) 
Φύσις   μήτηρ ,  υπο  αφρόνων  χειμαζομένη ,  δός  ημίν   υγείαν  και   μακροημέρευσιν  ίνα   εσού    επίκουροι  και  φύλακες καταστώμεν  ώς  απο  παλαιοτάτων  τοις   Έλλησιν   είθισται .

    ( Φύσις    μητέρα , απο  ανόητους   ταλαιπωρούμενη , δώσε  μας   υγεία  και  μακροημέρευσιν  για  να  γίνουμε  βοηθοί  και  προστάτες   σου  όπως  απο  παλαιοτάτων  χρόνων  συνηθίζεται  στους  Έλληνες )
Ομιλίας   έναρξης .

    ( Έναρξη   συνάθροισης ) 


Προτιμώνται   ονόματα  προγόνων  που  κατάγονται  απο  εδάφη  που  σήμερα  κατέχονται  απο  άλλα  έθνη  (  για  να  υπάρχει  διαρκής  υπόμνησης  της  υποχρέωσης  απελευθέρωσής  των ) .
 Έπειτα   κάθονται  οι  παρευρισκόμενοι  . Ο   τελετάρχης   (  ή  ο  βοηθός  του  ) ενδεχομένως   διαβάζει   ένα  εδάφιο  απο  αρχαίο   κείμενο  ( πρώτα  στην  αρχαία  ελληνική  και  μετά  στην  νέα  ελληνική )   που  κρίνει  οτι  θα  τονώσει  το  ηθικό  των  συνέδρων  και  είναι  σχετικό  με  το  θέμα  του  συνεδρίου .
  Το  χώμα  φυλάσσεται   για  να  ξαναγίνει  σπονδή  στο  επόμενο  συνέδριο  των  Ελλήνων . Το  ίδιο  και  ο  μανδύας  ( για  τον  επόμενο  τελετάρχη ) .

  Στο  τέλος   της  συνάντησης  ο  τελετάρχης   λέγει

 Περσεφόνη  άνασσα ,  ειπέ  τοις  ασεβεστάτοις            Περσεφόνη  ,  βασίλισσα ,  πές  στους  ασεβέστατους (στους  ανθέλληνες
                                                                                                            αυτοκράτορες -
                                                                                                           τώρα  είναι  στον  Άδη , στο  βασίλειο της  Περσεφόνης ) 

      οτι   Δαίδαλος  ανέστη .                                            οτι  ο  Δαίδαλος  αναστήθηκε .
      Φοίβος   δε κέκτηται  καλύβην                                Ο  Φοίβος   έχει   στέγη 
      και   μάντιδα  δάφνην                                                και  μάντιδα  δάφνη
      και  παγάν  λαλέουσαν                                              και  πηγή που  μιλά 
      και  λάλον  ύδωρ.                                                     και  νερό  που  μιλά ( απαντά  στον  πλαστό  χρησμό  της  Πυθίας
                                                                                                             οτι   δήθεν   οι  αρχαίοι  θεοί  πέθαναν )
         Πού  εισίν  οι  υμέτεροι νόμοι                                 Πού   είναι  οι  νόμοι  σας ( οι  ανθελληνικοί ,  που  κλείσατε   τις  
                                                                                       φιλοσοφικές  σχολές ) 

         ασεβέστατοι ;                                                                         ασεβέστατοι ;
         Ως  σκεύη  κεραμέως                                                           Σαν  πήλινα  σκεύη
          ες  έδαφος  τεθραυσμένα                                                    στο  έδαφος   σπασμένα
          κονιορτού   και  λήθης  γέρα .                                         λάφυρα  της  σκόνης  και  της  λησμονιάς ( δηλ.  δεν  ισχύουν  πια  οι  νόμοι   σου )
      Ρημάτων  ελληνικών                                             Με  λόγια  ελληνικά 
      Όλυμπος   πεπλήρωται .                                        ο  Όλυμπος   γέμισε ( υπονοεί  τα  "Προμήθεια" )
      Φάος  ηέλιο                                                           Το  φώς  του  ήλιου 
       Ελλήνων  όπλα                                                      των  Ελλήνων  τα  όπλα 
       καταυγάζει                                                             κάνει  να  λάμπουν 
       εν  Θερμοπύλαις .                                                  στις  Θερμοπύλες .  ( υπονοεί τα  οπλιτικά  αγήματα  που  παρίστανται 
                                                                                     κατ'  έτος   στις  εκδηλώσεις   για την  μάχη  των  Θερμοπυλών ) 
      Φιλοσόφων  διδαχαί                                               Φιλοσόφων  διδασκαλίες 
      ζόφον  αμαθείας                                                      το  πηχτό  σκοτάδι  της   αμάθειας 
      μάχονται .                                                                πολεμούν . 
      Θεοί   βαρβάρων                                                    Θεοί  βαρβάρων 
       ες   ΕΡΗΜΟΝ                                                        στην  έρημο  (  της  Μέσης  Ανατολής ! )
      απελαύνονται  .                                                       εξορίζονται .
      Ημαρ  Ελλήνων  ελήλυθεν !                                     Η  ημέρα  των  Ελλήνων  ΗΡΘΕ ! ( Δεν  λέμε  πια  ΕΣΣΕΤΑΙ  ΗΜΑΡ -
                                                                                                 θα  έρθει  η  ημέρα -   αλλά   ΗΡΘΕ  Η  ΗΜΕΡΑ )

Άναξ    αγαθώτατε   Ηρόδοτε                                       Άρχοντα  αγαθώτατε  Ηρόδοτε 
      ειπέ   τοις  μακαρίοις                                             πές  στους  μακαρίους  ( που  βρίσκονται  στα  Ηλύσια  Πεδία ) 
      οτι  τέκνα  Ελλήνων  ες  .....                                    οτι  τέκνα  Ελλήνων  στην  ......  ( όνομα  πόλης ) 
      συνηγέρθησαν .                                                         συγκεντρώθηκαν .
      Σπονδαίς  τε  και  ρήμασιν                                       Και  με  σπονδές  και  με  λόγια 
      τιμαί  απεδώθησαν  θεοίς  τε  και  προγόνοις .        αποδόθηκαν  τιμές   και σε  θεούς  και  σε προγόνους .
     Ελλήνων  λόγος   κραταιός  ηκούσθη.                      Στιβαρός  ελληνικός  λόγος  ακούσθηκε .
     Άπαντα  εγένοντο                                                      Όλα  έγιναν 
     κατά το  πάτριον  έθος                                              σύμφωνα   με  την  πατροπαράδοτη  νοοτροπία 
      καλά  λίαν .                                                               πολύ  καλά .

    Ομιλίας   τελείωσις .                                                  Η  συνάθροιση  ολοκλήρωσε  το  έργο  της .
    Ες   Δελφούς !                                                             Στους  Δελφούς !  ( Δηλαδή  ,  μόλις  ελευθερωθούμε  ,  να  γίνει  μια
                                                                                                             τέτοια  συνάντηση  στο  εθνικό  μας  κέντρο ,  στους  Δελφούς - όπως
                                                                                                             οι  Εβραίοι  έλεγαν  "Και  του  χρόνου  στην  Ιερουσαλήμ!" )


  Οι  συγκεντρωμένοι   επαναλαμβάνουν   "Ες  Δελφούς !"   .

  Ο  τελετάρχης   μπορεί  να  επιλέξει  άλλον  τόπο  ( που  κάποτε  ήταν  ελληνικός )  για  την  πρώτη  συνάντηση  μετά  την  απελευθέρωση  .  Μπορεί  πχ  να  αναφωνήσει   "Ες  Μίλητον !" .
--------------------------------------------------
Ναοί
   Τί  είναι  οι  ναοί  μας ;
 Ναοί  μας   είναι   όπου  υπάρχουν  βιβλία .  Δεν  χρειαζόμαστε   ειδικές  αίθουσες   για  ναούς  ( ούτε  και  άδεια  περί  τούτου ! )
--------------------------------------------------
Λατρεία  στους   ναούς  μας
   Λατρεύουμε   τους  θεούς και  τους  προγόνους  μας   κάθε  φορά  που  διαβάζουμε   ή  κοινοποιούμε  γνώσεις  ( ειδικά  αυτές  που  το  καθεστώς   προσπαθεί   να  τις  κρατήσει  κρυφές ) .
  Οι  "ναοί"   μας  πρέπει  να  είναι  κέντρα  γνώσης .  Ο  προσερχόμενος  πρέπει  να  φεύγει  σοφότερος   μετά  απο  κάθε  λατρευτική  σύναξη  (  το  αντίθετο  δηλαδή  με  αυτό  που  συμβαίνει  στους  χριστιανικούς  ναούς ! ) .  Οι   "ναοί"   μας  διαθέτουν  καθίσματα  ώστε  οι  παρευρισκόμενοι  να  μην  κουράζονται  και  να  μην  παρακωλύονται  στην  απορρόφηση  της  γνώσης .
Ο  τελετάρχης   καθορίζει  την  σειρά  που  θα  πάρουν  τον  λόγο  οι  αγορητές .  Κάθε  αγορητής  διαβάζει  ένα  εδάφιο  απο  βιβλίο  που  θεωρεί  οτι  είναι  αξιόλογο ( είτε  αρχαίο  είτε  νέο - είτε  ελληνικό  είτε  ξένο )  . Στα  διαλείμματα   ακούγεται   μουσική  ( όσα  μουσικά  κομμάτια  κρίνει  αξιόλογα και  αρμόζοντα   ο  τελετάρχης  - αρχαία  ή  νέα  ,  ελληνικά  ή  ξένα )  .  Στο  τέλος  της  λατρευτικής  σύναξης  διαβάζεται  ένα  εδάφιο  σε  αρχαία  ελληνική   και  ακολουθεί  η  απόδοσις  ( λέξη  προς  λέξη  )  στην  νέα  ελληνική .  Για  να  μαθαίνουν  αρχαία  ελληνικά  οι  παρευρισκόμενοι . 


********************************
Επικοινωνία    :    pitago99@gmail.com 

Αρχική  σελίδα :     http://pythas.t35.com/index.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου