7/9/10

Ἀπαγωγὴ μικρῆς Ἑλληνίδας ἀπὸ διεφθαρμένες κοινωνικὲς λειτουργοὺς στὴν Φινλανδία

Στὶς 3 Αὐγούστου, στὴν πόλη Turku τῆς Φινλανδίας, δύο θηλυκὰ χαμηλόβαθμες ὑπάλληλοι τῆς διεφθαρμένης ὑπηρεσίας τῆς κοινωνικῆς προνοίας τῆς Φινλανδίας, συνοδευόμενα ἀπὸ 2 τεθωρακισμένα ἀστυνομικὰ ὀχήματα εἰσέβαλλαν βιαίως στὸ σπίτι μίας γνωστὴς ἑλληνικῆς οἰκογενείας (καὶ πρεσβεύουσας τὴν Ἑλληνικὴ θρησκεία),
δίχως κανένα ἔγγραφο ἀπὸ καμμία ἐπίσημη δικαστικὴ ἀρχή, ἔκαναν ἔρευνα δίχως κανένα ἔγγραφο ποὺ νὰ τοὺς ἐκχωρεῖ τέτοιο δικαίωμα, καὶ μετέφεραν τοὺς γονεῖς διὰ 24ώρου σὲ ἀστυνομικὸ τμῆμα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς 'παρεμποδίσεως' τῆς δουλειᾶς τῶν κοινωνικῶν λειτουργῶν, ὥστε ἀνενόχλητα τὰ θηλυκὰ νὰ ἀπαγάγουν τὴν ἀνήλικη κόρη τοῦ ζεύγους, ἠλικίας μόλις 4,5 ἐτῶν ποὺ ὑπέστη ἰσχυρὸ σόκ.

Πολλὰ ἀντικείμενα ἀξίας ἐπίσης ἀφαιρέθησαν ἀπὸ τὴν οἰκία, συμπεριλαμβανομένων καὶ οἰκογενειακῶν κοσμημάτων μεγάλης ἀξίας ἀντικαταστάσεως, ποὺ τὸ ζεύγος δὲν βρῆκε στὴν θέση τους ὅταν ἐπέστρεψε. Ἡ δὲ μικρὴ τους κόρη, κρατεῖται παρανόμως ἔκτοτε σὲ ἀπαράδεκτες συνθῆκες καὶ ΚΥΡΙΩΣ ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, συνήθειες, ἤθη καὶ συμπεριφορά. Σήμερα ἡ μικρὴ δὲν ὁμιλεῖ καθόλου τὰ ἑλληνικὰ ἐνῶ οἱ γονεῖς της εἶναι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἑλληνικὸ προξενεῖο τοῦ Ἑλσινκίου γιὰ τὴν ἄμεση ἀπόσπασή της καὶ γιὰ τὴν ἐπίσημη διερεύνηση τοῦ περιστατικοῦ κι ἐπίσημη διαμαρτυρία. Ἡ μικρὴ παρότι ἦταν σὲ ἄρτια ὑγεία ὅταν εἰσήχθη, ἔχει ἤδη παρουσιάσει αὔξημένα ἐπίπεδα σακχάρου λόγω τῆς κακῆς διατροφῆς καὶ κινδυνεύει ἀπὸ διαβήτη (μία ἀσθένεια εὐρέως διαδεδομένη στὸν φιννικὸ πληθυσμό) ἐνῶ ἡ ἀνευθυνότητα τῶν χαμηλοβάθμων ὑπαλλήλων εἶναι ἐξοργιστικὴ.

Ἡ δικηγόρος τοῦ ζεύγους, κατόπιν ἀπαιτήσεως συλλέξεως ἐγγράφων διεπίστωσε μία ἄνευ προηγουμένου όργανωμένη προσπάθεια παρενοχλήσεως καὶ συκοφαντήσεως τοῦ ζεύγους καὶ σκόπιμη προσπάθεια προεκλήσεως οἰκονομικῶν, ἐπαγγελματικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων, ἡ ὁποία ξεκίνησε 2 μόλις μῆνες ἀφότου ἡ μικρὴ διεγνώσθη μὲ ἰδιαίτερα προχωρημένη νοητικοπνευματικὴ ἰκανότητα, αὐξημένες φυσικὲς ἰκανότητες καὶ ἰσχυρὴ αὐτοπεποίθηση καὶ ὑγιὴ ψυχολογία (χειμών τοῦ 08-09) σὲ 'τεστ' τοῦ δημοσίου παιδικοῦ σταθμοῦ ποὺ οἱ γονεῖς, ἀνυποψίαστοι, τὴν πήγαιναν κατὰ τὶς πρωινὲς ὧρες.

Τὸ ζεῦγος εἶναι μορφωμένο, ζεῖ σύμφωνα μὲ τὰ παραδοσιακὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ θρησκεύει κατὰ τὰ πάτρια. Δὲν εἶχε ἀντιμετωπίσει προβλήματα, μέχρι τὴν διάγνωση τοῦ χαρισματικοῦ στοιχείου τῆς κόρης τους ὅπου καὶ ξεκίνησαν οἱ παρενοχλήσεις.

Θὰ ἀκολουθήσει σύντομα λεπτομερῆς ἀναφορὰ τοῦ περιστατικοῦ καὶ τῶν ἕως τῶρα ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν γίνει. Ἡ ὑπόθεση κρίνεται ἀρκοῦντως σοβαρή, δεδομένου ὅτι ὅλες οἱ ἐνέργειες ἦταν παράνομες, καὶ πολλὰ ὕποπτα ἐρωτήματα ἔχουν ἤδη προκύψει κατόπιν ἐξετάσεως τοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἡ κοινωνικὴ πρόνοια τοῦ δήμου Turku ὑποχρεώθη νὰ παραδόσῃ στὴν δικηγόρο τοῦ ζεύγους καὶ ποὺ στὸ ὁποῖο ἀποδεικνύεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἐκτεταμένη συλλογὴ παντός εἴδους προσωπικῶν δεδομένων γύρω ἀπὸ τὴν οἰκογένεια αὐτὴν (καὶ ἄσχετων μὲ ὑποθέσεις παιδικῆς πρόνοιας, ὅπως ἱατρικὰ ἀρχεία νοσοκομείου ἢ κλήσεις γιὰ παραβάσεις σὲ πάρκινγκ). Τὰ δεδομένα συλλέχθησαν μὲ παντελῶς παράνομο τρόπο, δίχως καμμία συγκατάβαση ἢ ἐνημέρωση τοῦ ζεύγους, ἐνῶ ΟΛΑ τὰ ὀνόματα ποὺ ἐμπλέκονται στὴν ὑπόθεση καὶ ποὺ ἔδιδαν πληροφορίες ἀπὸ ἄλλα μέρη/ὀργανισμούς/ὑπηρεσίες εἶναι ὅλα θηλυκὰ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου